Every child first, every day!
Hluhluwe Private School  

Hluhluwe Privaatskool  

Elke kind eerste, elke dag!

Tel: +27 (0) 35 562 2075  Fax: +27 (0) 35 562 2082  Pobox 70 Hluhluwe, 3960  Email: [email protected]  Hoof: Antoinette van Staden  [email protected]

Skoolure

Maandag tot Donderdag 07h45 - 13h55 * Vrydag 07h45 - 13h00

Skoolreëls

 • Skoliere moet betyds wees en moet om 07:45 reeds by die skool wees.
 • Geen leerling mag die skoolgronde verlaat gedurende skoolure sonder om deur die ouers uitgeteken te word nie.
 • Leerlinge en hul ouers sal verantwoordelik gehou word vir enige opsetlike beskadiging van enige skooleiendom.
 • By ons skool neem alle leerlinge deel aan alle aktiwiteite.

 

Algemene Optrede:

 • Geen leerlinge word in die klasse of saal toegelaat gedurende pouse, voor en na skool nie.
 • Geen leerlinge mag op die stoepe of sementpaadjies hardloop nie.
 • Leerlinge is verantwoordelik om hul klas- en speelomgewings skoon te hou. Moenie rommel strooi nie.
 • Bakleiery, stoeiery, boelie, intimidasie, rassisme, rowwe speletjies of enige ander optrede wat ander leerlinge in gevaar kan stel, word nie toegelaat nie.
 • Geen speelgoed, tegnologiese apparate (soos ipods, selfone, ens.) of diere mag skool toe gebring word sonder die toestemming van 'n personeellid nie.
 • Geen leerlinge word toegelaat in die pynappellande of buite die skoolhek nie.
 • Geen kougom kouery word toegelaat terwyl leerlinge in skooldrag geklee is nie.

 

Sportmanskap:

 • ‘n Leerling van Hluhluwe Privaatskool word verwag om:

 • Te alle tye die besluite van skeidsregters te respekteer.
 • ‘n Leerling mag nooit spelers of skeidsregters van ander skole kritiseer nie, ingesluit van die kantlyn af.
 • Ondersteun, maar nie deur ongeskikte fluite of geluide nie.
 • Jy moet jouself persoonlik verskoon by die afrigter in geval jy nie ‘n oefening kan bywoon nie.

 • Hou by alle sportreëls te alle tye.

Erekode

As 'n leerling van Hluhluwe Privaatskool:

 • sal ek die Here vereer,
 • sal ek my onderwysers en mede-skoliere respekteer,
 • sal ek my skoolwerk pligsgetrou en betyds, na die beste van my vermoë afhandel,
 • sal ek op die sportveld volgens die reëls en in goeie sportmangees deelneem,
 • sal ek die skooleiendom en die besittings van ander respekteer en oppas,
 • sal ek net wat aan my behoort gebruik en my eie besittings oppas,
 • maar bo dit alles sal ek daarna streef om eerlik, vriendelik en opreg te wees. 

Skooluniform

Time Table

Monday to Thursday 07h45 - 13h55 * Friday 07h45 - 13h00

School Rules

Pupils must be punctual and are expected to be at school by 07:45.

No learner may leave the school property during school hours without the parents' consent and signature.

Learners and parents will be held accountable for any damage to / loss of school property.

At our school all learners will participate in all activities.

 

General Conduct:

No learner is allowed to be inside a classroom or the hall during break, before and after school.

No learner is allowed to run on the verandahs or cement paths.

Learners are responsible for keeping their classroom and playground clean.

No littering allowed.

Fighting, bullying, intimidation, racism, rough games or any act which might endanger others shall not be tolerated.

No toys, technological apparatus (like ipods, cell phones, etc.) or animals may be brought to school unless permission is granted by a teacher.

No learner is allowed in the fields surrounding the school property or outside the school gate.

No chewing gum is permitted while learners are dressed in school uniform.

 

Sportmanship:

A learner of Hluhluwe Privaatskool is expected to:

Respect the decisions of umpires and referees at all times.

Never criticize players of other school or referees and umpires, including from the sidelines.

Applaud but not with rude noises.

Excuse yourself personally from the coach if you are not able to attend a practice.

Abide by the sport rules at all time.

Honour Code

As a learner at Hluhluwe Privaatskool:

I shall honour the Lord,

 • I shall always show respect towards my teachers and my fellow pupils,
 • I shall do my schoolwork conscientiously and promptly to the best of my ability,
 • I shall compete according to the rules in a spirit of good sportsmanship,
 • I shall respect all school property and the belongings of other pupils,
 • I shall only use what is mine and look after my own belongings,
 • Above all, I shall strive to be honest, kind and true.

School Uniform

Skoollied * School Song

Ons is seuns en dogters saam.

Hluhluwe Privaat is ons skool se naam.

Ons leuse is Glo, Strewe, Groei

En met kennis is ons gemoei.

Ons sê dankie liewe Heer,

Vir dit wat ons hier leer.

In pursuit of knowledge we will strive

To always do our best in life.

Please grant, o Lord, that we

Be faithful and abide with thee.